HIZKUNTZAK

DBH 1: Euskara eta literatura


<< Ikusi DBHko ikasgai guztiak


1. ebaluazioa: “Elkarrekin bizi(h)itza”

 • Ezagutzak

  HELBURU DIDAKTIKOA 1: Ahozko zein idatzizko elkarrekintzetan, informazioa eskatzerakoan zein ematerakoan, komunikazio asmoa kontuan hartuta, hartzaileari begirunezko adierazpide egokiz zuzendu eta ahozko komunikazioa bideratzeko teknikak zuzen erabili.

  • Ebaluazio-adierazleak:
  1.1. Egoera bakoitzerako begirunezko esapide edo gizalege formula egokia hautatu eta erabili du.

  HELBURU DIDAKTIKOA 2: Informazio eskakizunaren helburuarekiko galdera pertinenteak formulatu eta besteek formulatutakoei koherentziaz eta zuzentasunez erantzun.

  • Ebaluazio-adierazleak:
  2.1. Emandako erantzunari dagokion galdera osatu du, beharrezko inferentziak eginez.
  2.2. Galderei erantzuteko, galdegaiari erreparatuz, testuko informazioa identifikatu du, eta beharrezko inferentziak egin ditu.
  2.3. Galderak zuzen formulatzeko garaian, galdetzaile egokia erabili du informazio eskakizuna kontuan hartuta.

  HELBURU DIDAKTIKOA 3: Pertsona zein leku deskribapenen elementuak eta ordena inferitu.

  • Ebaluazio-adierazleak:
  3.1. Pertsona zein leku deskribapenak egiteko, elementuak identifikatu ditu.

  HELBURU DIDAKTIKOA 4: Pertsona dekribapenak sortu, aurretiko plan bati erantzunez eta definitutako kategoriei egokitzen zaien lexikoa baliatuz, eta idatzizko komunikazioa bideratzeko teknikak zuzen erabiliz.

  • Ebaluazio-adierazleak:
  4.1. Pertsona deskribapena egin baino lehen, deskribatu beharreko ezaugarriak kategorien arabera sailkatu ditu.
  4.2. Pertsona deskribapena egiteko emandako ideiak garatzean osotasun semantikoz adierazi ditu: ulergarriak dira, esanahi betea dute.
  4.3. Pertsona deskribapena egiteko lexiko egokia erabili du: adjektiboak, esamoldeak…
  4.4. Egindako deskribapena atxikita egoki bidali dio elkartrukean egokitu zaion ikasleari posta elektronikoz.

  HELBURU DIDAKTIKOA 5: Leku deskribapenak sortu, aurrez ezarritako deskribapen-plan bati erantzunez, plan horretako ordena adierazten duten adierazpideak erabiliz eta landutako deklinabide arauak aplikatuz, eta idatzizko komunikazioa bideratzeko teknikak zuzen erabili.

  • Ebaluazio-adierazleak:
  5.1. Bokalez nahiz kontsonantez amaitutako izenak lekuzko kasuetan (NON, NONDIK, NORA, NONGO) singularrean eta pluralean zuzen deklinatu ditu.
  5.2. Leku deskribapenetan, elementuen kokapena adierazteko leku-antolatzaileak egoki erabili ditu.

  HELBURU DIDAKTIKOA 6: Oinarrizko deklinabide kasuak (NOR, NORI, NORK) bereizi eta idatzizko nahiz ahozko testuetan zuzen erabili.

  • Ebaluazio-adierazleak:
  6.1. Ahozko nahiz idatzizko testuetan egoki erabili ditu oinarrizko deklinabide kasuak (NOR, NORI, NORK).

  HELBURU DIDAKTIKOA 7: Zuzentasun gramatikala eta ortografikoa aplikatzen ditu ahozko nahiz idatzizko ekoizpenean.

  • Ebaluazio-adierazleak:
  7.1 Ahoz nahiz idatziz ekoizten dituen testuak gramatikalki zuzenak dira.
  7.2 Idatzizko testuetan ortografiari erreparatzen dio eta zuzenketak bideratzen ditu.
 • Konpetentziak

  OINARRIZKO KONPETENTZIEKIN LOTURA: OK1 | OK8 | OK10 | OK11 | OK12

  Ikusi oinarrizko konpetentzien legenda

   

  1. PERTINENTZIA (ikasleak egindako eskakizuna ulertu du eta modu egokian erantzun dio)

  • Ebaluazio-irizpideak:
  1.1. Eskatutako pertsonari/lekuari/elementuari buruzko informazioa eman (deskribatu) edo eskatu du (galderak egin), egoki.
  1.2. Informazio-beharrak ase ditu: beharrezko kategoria edo alderdiei buruzko informazioa emanez edo eskatuz.
  1.3. Eskatutako luzera du sortutako testuak.

  2. KOHERENTZIA (ikasleak zentzua eman dio lortutako emaitzari, errealitatean kokatuz eta arrazoiak adieraziz)

  • Ebaluazio-irizpideak:
  2.1. Informazioa antolatuta adierazi du: deskribapen-planaren baitan edota deskribapen kategorien baitan.
  2.2. Informazioa lotuta adierazi du, gaia mantentzeko erreferentzia-mekanismoak edota testu-antolatzaileak erabiliz.
  2.3. Informazioa ulergarria da, osoa esanahiari dagokionez, eta argia adierazita du.

  3. ARLOKO BALIABIDEEN ERABILERA (ikasleak egoeraren eskakizunari erantzuteko zuzen aplikatu ditu beharrezkoak diren ezagutzak)

  • Ebaluazio-irizpideak:
  3.1. Lexiko eta esamolde egokiak eta aberatsak erabili ditu.
  3.2. Landutako zuzentasunarauak bete ditu: deklinabidearen oinarrizko arauak, erantzunen formulazioan galdegaiaren erabilera zuzena, ortografia
  3.3. Euskarrietatik kopiatutako informazioa ortografia akatsik gabe idatzi du.

  4. ZEHAR-KONPETENTZIAK (Elkarrekin ikasten eta bizitzen ikasteko konpetentzia eta auto-kontzeptu eta auto-estimu doitua edukitzeko eta autonomoa izateko auto-erregulatzeko konpetentzia)

  • Ebaluazio-irizpideak:
  4.1. Norbere ideiak eta sentimenduak askatasunez adierazi ditu eta besteenak errespetuz entzun ditu.
  4.2. Taldean, norbere zereginak arduraz bete ditu eta laguntza behar duenean eskatu egin du eta behar duenari eskaini dio
  4.3. Ikaskuntzen autoerregulaziora bideratutako zereginetan parte hartu du eta bere lorpen eta zailtasunak adierazi ditu.
  4.4. Zailtasunei aurre egiteko proposatutakoak onartu eta gauzatzeko ahalegina egin du.
  4.5. Norbere erabakiak eta betebeharrak burutzeko arduraz jokatu du.

2. unitatea: “Unitatearen izena”

 • Ezagutzak

  HELBURU DIDAKTIKOA 1 (ponderazioa: %xx)

  • Ebaluazio adierazlea 1
  • Ebaluazio adierazlea 2

  HELBURU DIDAKTIKOA 2 (ponderazioa: %xx)

  • Ebaluazio adierazlea 1
  • Ebaluazio adierazlea 2

  HELBURU DIDAKTIKOA 3 (ponderazioa: %xx)

  • Ebaluazio adierazlea 1
  • Ebaluazio adierazlea 2
 • Konpetentziak

  EBALUAZIORAKO ERREFERENTEA 1 (ponderazioa: %xx)

  • Ebaluaziorako irizpideak 1
  • Ebaluaziorako irizpideak 2
  • Oinarrizko konpetentziekin lotura: OK1 | OK2 | OK3

  EBALUAZIORAKO ERREFERENTEA 2 (ponderazioa: %xx)

  • Ebaluaziorako irizpideak 1
  • Ebaluaziorako irizpideak 2
  • Oinarrizko konpetentziekin lotura: OK1 | OK2 | OK3

  EBALUAZIORAKO ERREFERENTEA 3 (ponderazioa: %xx)

  • Ebaluaziorako irizpideak 1
  • Ebaluaziorako irizpideak 2
  • Oinarrizko konpetentziekin lotura: OK1 | OK2 | OK3

  EBALUAZIORAKO ERREFERENTEA 4 (ponderazioa: %xx)

  • Ebaluaziorako irizpideak 1
  • Ebaluaziorako irizpideak 2
  • Oinarrizko konpetentziekin lotura: OK1 | OK2 | OK3

3. unitatea: “Unitatearen izena”

 • Ezagutzak

  HELBURU DIDAKTIKOA 1 (ponderazioa: %xx)

  • Ebaluazio adierazlea 1
  • Ebaluazio adierazlea 2

  HELBURU DIDAKTIKOA 2 (ponderazioa: %xx)

  • Ebaluazio adierazlea 1
  • Ebaluazio adierazlea 2

  HELBURU DIDAKTIKOA 3 (ponderazioa: %xx)

  • Ebaluazio adierazlea 1
  • Ebaluazio adierazlea 2
 • Konpetentziak

  EBALUAZIORAKO ERREFERENTEA 1 (ponderazioa: %xx)

  • Ebaluaziorako irizpideak 1
  • Ebaluaziorako irizpideak 2
  • Oinarrizko konpetentziekin lotura: OK1 | OK2 | OK3

  EBALUAZIORAKO ERREFERENTEA 2 (ponderazioa: %xx)

  • Ebaluaziorako irizpideak 1
  • Ebaluaziorako irizpideak 2
  • Oinarrizko konpetentziekin lotura: OK1 | OK2 | OK3

  EBALUAZIORAKO ERREFERENTEA 3 (ponderazioa: %xx)

  • Ebaluaziorako irizpideak 1
  • Ebaluaziorako irizpideak 2
  • Oinarrizko konpetentziekin lotura: OK1 | OK2 | OK3

  EBALUAZIORAKO ERREFERENTEA 4 (ponderazioa: %xx)

  • Ebaluaziorako irizpideak 1
  • Ebaluaziorako irizpideak 2
  • Oinarrizko konpetentziekin lotura: OK1 | OK2 | OK3